Nieuws

Aikidoleraar niveau 3

Aikidoleraar niveau 3

De opleiding heeft een minimale studielast van 32 studie uren Aikido Nederland organiseert 8 dagen (4 weekeinden) met techniek overstijgende lesstof die voor alle kandidaten behulpzaam is. Voor deze dagen geld een 100% aanwezigheidsverplichting.

De secties zelf zijn verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten en/of begeleiding van de kandidaten met een minimale studielast van 16 studie uur. De sectie helpt de kandidaten met het samenstellen van het portfolio, onderwijst en toetst de competenties 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 en bereidt de kandidaat voor op het praktijkexamen 3.1.

De praktijk leert dat de minimale studielast voor wat betreft het sectie gedeelte vaak ruim overschreden wordt. Het is raadzaam om al in september met de begeleiding te starten om niet in tijdnood te komen.

In de opleiding worden de volgende competenties onderwezen en getoetst.
3.1 Het zelfstandig geven van trainingen en lessen op kyugraad niveau
3.2 Het zelfstandig organiseren van een Aikido Stage
3.3 Het zelfstandig organiseren van een event
3.4 Het aansturen van assistenten
3.5 Het zelfstandig afnemen van kyu (proef) examens

Voor meer informatie ga naar de website van de opleiding

Aikidoleraar niveau 2

De opleiding heeft een minimale studielast van 32 studie uren. Aikido Nederland organiseert 8 centrale dagen (vier weekeinden) met techniek overstijgende lesstof die voor alle kandidaten behulpzaam is. Voor deze dagen geld een 100% aanwezigheidsverplichting.

De secties zelf zijn verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten en/of begeleiding van de kandidaten met een minimale studielast van 16 uur. De sectie helpt de kandidaten met het samenstellen van het portfolio, onderwijst en toetst de competenties 2.2 en 2.3 en bereidt de kandidaat voor op het praktijkexamen 2.1.

In de opleiding worden de volgende competenties onderwezen en getoetst
2.1 Het geven van trainingen en lessen (op aanwijzing van de leraar/lerares)
2.2 Het assisteren bij het afnemen van kyu examens
2.3 Het assisteren bij het organiseren van een Aikido stage.

Voor meer informatie ga naar de website van de opleiding

Opleidingen

Aikido Nederland biedt op dit moment op drie verschillende niveaus opleidingen voor leraren aan.

Privacy & cookies

Disclaimer

ABN Privacy Policy

 

De Aikido Bond Nederland (hierna afgekort als ABN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ABN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ABN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking van informatie aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Persoonsgegevens delen met derden indien het niet wettelijk verplicht is, is alleen mogelijk indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De ABN  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Aikido Bond Nederland
Postbus 128

1000 AC

info@aikidonederland.nl

 

Wat is Aikido

Aikido betekent vrij vertaald “de weg om in harmonie te komen met Ki”. Het woord Ki, letterlijk vertaald “levensenergie”, heeft een uitgebreide betekenis. Het behelst onder andere de natuur en de medemens.

Aikido is een krijgskunst, welke per definitie gericht is op de-escalatie. Het gaat bij Aikido om het controleren en neutraliseren van de aanval en niet om het leren uitschakelen van de tegenstander (dualiteit). Aikido kent geen aanvalstechnieken, zoals andere krijgskunsten die kennen. De confrontatie met de partner wordt niet gezocht.

Ook als men aangevallen wordt, moet een confrontatie voorkomen worden. Het is in Aikido de bedoeling een tegen jou gerichte agressie effectief te begeleiden en te controleren. Dit in tegenstelling tot andere krijgskunsten waarbij het de bedoeling is de krachten te meten en het duel te winnen (tijdens wedstrijden of toernooien).

Het grote verschil met vechtsporten als karate en judo is dat er in Aikido geen nadruk ligt op het competitie-element. Iedere vorm van competitie is op de Tomiki aikido stijlvorm na, afwezig in Aikido. Aikido is defensief, echter niet in de absolute zin des woords. De beoefenaar neemt het initiatief om de situatie onder controle te krijgen.

Contact

Neem contact op

Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens. Of vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Secretariaat

Postbus 128
1000 AC Amsterdam
info@aikidonederland.nl

Contact
Bezig met versturen

Nieuws

Dojo’s

Vind een Aikido dojo in de buurt

Bent u geïnteresseerd in Aikido? Hier vind u gemakkelijk een bij Aikido Nederland aangesloten dojo bij u in de buurt.

Organisatie